Percuma

Semakan Harga Rumah

Polisi Privasi

propertyjauhar.com (“Laman Sesawang”) menghormati privasi anda dan kami melayan dan mengambil berat mengenai Data Peribadi anda apabila melayari laman sesawang ini. Polisi Privasi ini dikeluarkan kepada kesemua pelanggan kami menurut keperluan yang telah diperuntukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010 Malaysia.

Maklumat Peribadi & Pengumpulan Data

Kami mungkin akan meminta anda untuk memberikan data dan maklumat mengenai diri anda dan/atau organisasi anda (“Data Peribadi” atau “Data”) untuk membolehkan kami menyediakan perkhidmatan tertentu dan/atau sebarang perkhidmatan yang berkaitan mengenai perniagaan kami. Data Peribadi tersebut kemungkinan termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat kediaman, alamat dan maklumat berkaitan hartanah seperti jenis hartanah, keluasan tanah atau bangunan atau maklumat dan kos ubahsuai hartanah atau dokumen berkaitan hartanah, alamat emel, jantina, pekerjaaan, jawatan, maklumat akaun bank, maklumat mengenai pasangan/anak seperti nama dan nombor kad pengenalan atau data yang lain dan berkaitan untuk memastikan kami menyediakan perkhidmatan kepada anda.

Tujuan & Pendedahan
Data anda akan diproses untuk tujuan yang diketahui kepada anda, yang akan digunakan bagi membolehkan kami untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk memujudkan perkhidmatan susulan yang memerlukan kami menjalankan tanggungjawab kontrak kepada anda dan/atau menjaga hubungan kontrak atau menyediakan maklumat mengenai jauharproperty.com dan syarikat berkaitan dengannya seperti aktiviti, produk dan/atau perkhidmatam dan juga tujuan lain yang berkaitan dengannya. Data anda juga mungkin akan dirujuk dan/atau digunakan untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kepada pekerja, ejen, wakil, penasihat profesional dan/atau perunding kami, perkhidmatan pihak ketiga yang berkaitan dan atau penyedia utiliti, kontraktor dan/atau pembekal termasuk juga pihak berkuasa tempatan dan/atau persekutuan dan/atau pihak pengawal undang-undang dan juga pihak yang lain yang mungkin berkaitan untuk melaksanakan tujuan dan perkhidmatan yang disebutkan seperti diatas.
Akses, Pembetulan, Pertanyaan dan/atau Aduan

Anda mempunyai hak untuk memohon akses kepada Data anda dan memohon untuk kemaskini atau pada masa yang sama untuk sebarang pembetulan. Untuk memohon akses atau sebarang pertanyaan dan/atau aduan mengenai Data dan/atau bagaimana ianya diproses, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disertakan dibawah polisi ini. Anda perlu memberikan memberikan maklumat diri untuk pengesahan identiti.

Kebenaran dan Pilihan
Anda boleh memilih untuk tidak memberikan Data Peribadi anda kepada kami. Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju dengan syarat dan terma di dalam Polisi Privasi kami. Dengan itu, anda telah memberikan kebenaran Data Peribadi anda untuk diproses mengikut keperluan seperti diatas. Jika anda memilih untuk menarik diri atau menghadkan kebenaran penggunaan Data anda untuk dikumpulkan dan/atau diproses seperti diatas, sila hubungi sepertimana maklumat di bawah.